Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 07 sierpnia 2017 r. otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) zawiadomienie od Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 00003592112) o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji Spółki.

 

Poniżej Spółka podaje treść otrzymanego zawiadomienia:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j.), zwana dalej „Ustawą o ofercie publicznej” w imieniu spółki Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 00003592112)  informuję o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent), tj. o przekroczeniu progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na skutek kupna akcji tej Spółki w wyniku następujących transakcji:

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku oraz 4 sierpnia 2017 roku na skutek transakcji zawartych poza alternatywnym systemem obrotu w drodze umowy cywilnoprawnej Electroceramics S.A. kupiła 12.241.888 akcji niezdematerializowanych Spółki oraz 9.005.870 akcji zdematerializowanych Spółki, tj. łącznie 21.247.758 akcji Spółki, stanowiących 36,997% kapitału zakładowego i uprawniających do 21.247.758 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 36,997% ogólnej liczbie głosów.

 

Przed ww. zmianą Electroceramics S.A. nie posiadała akcji Spółki.

 

Po ww. zmianie Electroceramics S.A. posiada 21.247.758 akcji Spółki, stanowiących 36,997% kapitału zakładowego i uprawniających do 21.247.758 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 36,997% ogólnej liczbie głosów.

 

Nie występują podmioty zależne od Electroceramics S.A., które posiadają akcje Spółki.

 

Art. 69 ust 4 pkt 6 – 8 Ustawy o ofercie publicznej - nie dotyczy.

 

Electroceramics S.A. nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji Spółki w okresie do 12 miesięcy od dnia zawiadomienia”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat