Zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) zawiadomienie od IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000135232) o zejściu z progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki.

 

Poniżej Spółka podaje treść otrzymanego zawiadomienia:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j.), zwana dalej „Ustawą o ofercie publicznej” w Imieniu spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000135232) informuję o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent), tj. o zejściu z progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na skutek zbycia akcji tej Spółki w wyniku następujących transakcji:

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku oraz 4 sierpnia 2017 roku na skutek transakcji zawartych poza alternatywnym systemem obrotu w drodze umowy cywilnoprawnej IndygoTech Minerals S.A. sprzedała 12.241.888 akcji niezdematerializowanych Spółki oraz 9.005.870 akcji zdematerializowanych Spółki, tj. łącznie 21.247.758 akcji Spółki, stanowiących 36,997% kapitału zakładowego i uprawniających do 21.247.758 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 36,997% ogólnej liczbie głosów.

 

Przed ww. zmianą IndygoTech Minerals S.A. posiadała 21.600.183 akcje Spółki, które uprawniały do 21.600.183 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 37,611% w kapitale zakładowym oraz 37,611% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. zmianie IndygoTech Minerals S.A. posiada 352.425 akcji Spółki, które uprawniają do 352.425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,614% w kapitale zakładowym oraz 0,614% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podmiotami zależnymi do IndygoTech Minerals S.A., które posiadają akcje Spółki są: 1) Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającą 21.247.758 akcji, uprawniających do 21.247.758 głosów, które stanowią 36,997% w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,997% w ogólnej liczbie głosów na wlanym zgromadzeniu Spółki,

2) LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Lubsku, posiadającą 8.691.546 akcji, uprawniających do 8.691.546 głosów, które stanowią 15,13% w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,13% w ogólnej liczbie głosów na wlanym zgromadzeniu Spółki,

 

Art. 69 ust 4 pkt 6 – 8 Ustawy o ofercie publicznej - nie dotyczy”/

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat